Pronajímatel

Půjčovnu a prodej obytných vozů a příslušenství na www.hymer-moravia.cz provozuje obchodní společnost CENTRUM Moravia, spol. s r.o., která je i jejím pronajímatelem, dále jen pronajímatel.

Předmět nájmu a jeho vybavení

Předmětem nájmu je obytný vůz, který je ve výlučném vlastnictví pronajímatele, jehož bližší vybavení je obsaženo v kartě vozu, která je součástí jedné z příloh nájemní smlouvy.

Příslušenství vozidla v rozsahu 1x chemie do WC, 2x 10 kg PB lahev, redukce, dobíjecí kabel a držák na 3 jízdní kola, je zahrnuto v nájemném za předmět nájmu. Další volitelné kempingové vybavení je nad rámec základní ceny nájmu vozidla, je možno si ho objednat při rezervaci vozu v rezervačním systému na webu, kde jsou uvedeny jednotlivé ceny.

Veškerá předávaná výbava, předávací fotodokumentace, seznámení s obsluhou, kontrola funkčnosti jsou definovány v předávacím protokolu, který je součástí příloh nájemní smlouvy.

Pronajímatel se na základě uzavřené nájemní smlouvy zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání předmět nájmu včetně jeho příslušenství, aby jej užíval provozoval a řídil na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí, a to za těchto uvedených obchodních podmínek. Nájemce se zavazuje za to pronajímateli platit nájemné.

Tyto obchodní podmínky pronajímatele činí nedílnou součást nájemní smlouvy.

Povolené země (státy) pro vycestování s předmětem nájmu

Nájemce je oprávněn s předmětem nájmu vycestovat do těchto zemí, a to státy Evropské unie, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, a omezit nájezd na max. 6 tis. km v rámci jednoho nájemného. Při delší době nájmu se může pronajímatel s nájemcem domluvit na individuálním nájezdu počtu km, vč. individuální ceny. Nájemce dále nesmí s vozidlem vycestovat na území válečná, s občanskými nepokoji nebo podobnými událostmi.

Doba trvání nájmu, místo a čas předání, smluvní pokuty za prodlení vrácení předmětu nájmu

Nájem předmětu nájmu se sjednává na dobu určitou, doba trvání nájmu viz. nájemní smlouva. Dobu trvání nájmu lze prodloužit pouze na základě dohody smluvních stran. Nevrátí-li nájemce předmět nájmu pronajímateli po uplynutí nájemní doby a užívá-li nájemce předmět nájmu i po uplynutí nájemní doby, nedojde tím k prodloužení nájemní smlouvou sjednané doby trvání nájmu a neplatí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných v těchto obchodních podmínkách. Dojde-li na základě dohody mezi smluvními stranami k prodloužení doby trvání nájmu, bude nájemné účtováno denní sazbou dle platného ceníku od 1.1.2024 uvedeného na webových stránkách. a pronajímatel je oprávněn takto vzniklé nájemné započítat na jistotu (kauci) složenou nájemcem dle nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Předmět nájmu pronajímatel předá nájemci v 9.00 hodin nebo v 15.00 hodin prvního dne doby trvání nájmu na adrese provozovny pronajímatele, Olomouc Brněnská 57, nedohodnou-li se jinak. Pracovní doba půjčovny je Po až Pa od 8.00 do12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Touto dobou se rozumí čas, kdy pronajímatel předává vozidla do nájmu, připravuje je a přebírá zpět. O víkendech a svátcích je půjčovna uzavřena.

Pronajímatel při předání předmětu nájmu nájemci předvede nájemci, že předmět nájmu je funkční a seznámí nájemce s pravidly pro zacházení s předmětem nájmu nebo mu pro to předá pokyny v písemné formě. Nájemce bere na vědomí, že předání a převzetí předmětu nájmu mezi smluvními stranami trvá nejméně 60 minut.

Užití ustanovení § 2320 občanského zákoníku se vylučuje.

Při skončení nájmu je nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu včetně jeho příslušenství pronajímateli v místě, kde jej převzal, v čase vrácení stanoveném v nájemní smlouvě a ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu pronajímateli v poslední den doby trvání nájmu na adrese provozovny pronajímatele v 9.00 hod. (dále též jen čas vrácení předmětu nájmu). Nájemce bere na vědomí, že odevzdání předmětu nájmu pronajímateli trvá nejméně 60 minut.

V případě, že nájemce překročí čas vrácení předmětu nájmu o déle než 3 (tři) hodiny, bude nájemci účtována částka za bezesmluvní užívání předmětu nájmu rovnající se dennímu nájmu dle nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek za každých započatých 24 hodin prodlení nájemce s odevzdáním předmětu nájmu pronajímateli. V případě, že nájemce předmět nájmu neodevzdá pronajímateli v souladu s nájemní smlouvou a těmito obchodními podmínkami nejpozději do 15,00 hod. posledního dne trvání nájmu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného uvedeného v platném ceníku od 1.1.2024 za každých započatých 24 hodin prodlení nájemce s odevzdáním předmětu nájmu v souladu s nájemní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na smluvní pokutu nezaniká pronajímateli právo na náhradu škody. Náhradu škody, kterou uplatní nový nájemce předmětu nájmu vůči pronajímateli z důvodu prodlení pronajímatele s předáním předmětu nájmu novému nájemci, neboť nájemce nevrátil vozidlo včas, přeúčtuje pronajímatel nájemci v plné výši. Výše uvedené neplatí, pokud nájemce nemůže předmět nájmu vrátit včas pronajímateli z důvodů na straně pronajímatele nebo z důvodu vyšší moci.

Nájemné

Nájemné je cena určená pronajímatelem za dočasné užívání předmětu nájmu a dalšího zapůjčeného příslušenství, které je v majetku pronajímatele. Celkové nájemné je tvořeno cenou za dočasné užívání předmětu nájmu, jeho příslušenství a servisním poplatkem (kontrola vozidla, doplnění kapalin, vyčištění).

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za nájem předmětu nájmu nájemné ve výši dle ceníku za nájem dle výběru vozidla a výběru sezóny. Ceník s platností od 1.1.2024 je uveden na webových stránkách hymer-moravia.cz/pujcovna. Výše nájemného je při rezervaci vozu vyčíslena v nájemní smlouvě, stejně tak je v nájemní smlouvě uvedena výše zaplacené zálohy a výše doplatku.

Nevyzvedne-li si nájemce předmět nájmu v souladu s nájemní smlouvou a těmito obchodními podmínkami první den doby trvání nájmu v dohodnutém místě a čase dle nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek, nebo dojde-li z důvodů na straně nájemce k předčasnému ukončení nájmu předmětu nájmu či stane-li se předmět nájmu z důvodů na straně nájemce nepoužitelný např. z důvodu nepojízdnosti předmětu nájmu, havárie či jiné pojistné události, odcizení předmětu nájmu či jiné škodní události apod., nebo dojde-li k odstoupení pronajímatele od nájemní smlouvy ve smyslu čl. Platby, platební podmínky odst. 6. těchto obchodních podmínek, nemá tato skutečnost vliv na výši sjednaného nájemného a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou dohodnutou dobu trvání nájmu a pronajímatel není povinen již přijaté nájemné vracet.

Náklady hrazené nájemcem nad rámec nájemného jsou mj. náklady na pohonné hmoty, náklady na zahraniční dálniční známky a poplatky, náklady na opravy defektů pneumatik, nadměrné opotřebení vozu, pokuty od policie.

Platby, platební podmínky

 1. Záloha na nájemné

  Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli:

  zálohu na nájemné ve výši 30 % nájemného při online rezervaci předmětu nájmu webových stránkách pronajímatele www.hymer-moravia.cz platbou kartou přes platební bránu GP webpay oproti daňovému dokladu o přijaté platbě v uvedené výši;
  zálohu na nájemné ve výši 70 % nájemného nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před počátkem doby trvání nájmu předmětu nájmu a převzetí předmětu nájmu na účet pronajímatele UniCredit Bank Czech Republic and Slowakia, a.s., č.ú. 5968241001/2700, nebo hotově, či kartou v den převzetí nájmu oproti daňovému dokladu o přijaté platbě. Zálohy na nájemné slouží pro závaznou rezervaci předmětu nájmu na dohodnutou dobu trvání nájmu a budou započteny na smluvené nájemné za dobu trvání nájmu.

  Je-li lhůta mezi uzavřením nájemní smlouvy a počátkem doby trvání nájmu kratší než 5 (pět) pracovních dnů, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli zálohu na nájemné ve výši 100% nájemného nejpozději 1 (jeden) pracovní den předcházející počátku doby trvání nájmu předmětu nájmu. Jiný způsob a režim plateb lze sjednat individuálně.

 2. Jistota (kauce) Smluvní strany se dohodly, že za účelem zajištění pohledávek pronajímatele vůči nájemci a splnění všech závazků nájemce vůči pronajímateli z nájemní smlouvy dá nájemce pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu (dále též jen kauce) ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) včetně DPH.

  Nájemce je povinen pronajímateli složit kauci ve výši dohodnuté nájemní smlouvou a těmito obchodními podmínkami nejpozději v den převzetí předmětu nájmu, a to v hotovosti k rukám pronajímatele, případně předem převodem na účet pronajímatele. Smluvní strany se dohodly, že složení kauce nebude úročeno.

  Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn na složenou kauci započíst dlužné nájemné, nájemné za dohodnuté prodloužení doby trvání nájmu, náhradu za bezesmluvní užívání předmětu nájmu, spoluúčast a vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady na odstranění škod vzniklých na předmětu nájmu či příslušenství či v souvislosti se ztrátou předmětu nájmu v době užívání předmětu nájmu nájemcem, nároky na náhradu škod, sankce, na něž vznikne pronajímateli nárok z nájemní smlouvy, zejména smluvní pokuty. Pronajímatel je oprávněn kauci použít rovněž na případnou náhradu škod spojených s likvidací drobných poškození způsobených nájemcem. Drobným poškozením se rozumí takové poškození předmětu nájmu, na které se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku dodavatele včetně ceny práce za uvedení předmětu nájmu v předchozí stav. V případě, že škoda na předmětu nájmu a účelně vynaložené náklady s ní spojené jsou vyšší než složená kauce, je nájemce povinen škodu a náklady s ní spojené uhradit do celkové výše.

  Pronajímatel se zavazuje po skončení nájmu a odevzdání předmětu nájmu složenou kauci nájemci buď vrátit, nebo vyúčtovat a vrátit její zůstatek po jejím započtení proti splatné pohledávce pronajímatele dle nájemní smlouvy, a to do 10 (deseti) pracovních dnů od skončení nájmu a odevzdání předmětu nájmu pronajímateli. Pronajímatel je oprávněn zadržet kauci do doby odstranění škod vzniklých na předmětu nájmu či příslušenství a zjištění jejich výše.

 3. Servisní poplatek Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli nad rámec nájemného bez ohledu na dobu trvání nájmu jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských) včetně DPH za tyto úkony přípravy předmětu nájmu pro nájemce: servisní kontrolu vozidla ( kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, kontrola brzd a motorové části, dezinfekce ozónem ), dále pak plná nádrž vody, 2x plná plynová láhev, nalití chemikálie do WC, školení a poučení před převzetím,, administrativa.

 4. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli nad rámec nájemného bez ohledu na dobu trvání nájmu poplatek za mimořádný úklid předmětu nájmu:
  a) při vrácení silně znečištěného předmětu nájmu částku ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) včetně DPH
  b) při vrácení předmětu nájmu s nevyprázdněnou WC nádrží částku ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) včetně DPH.

 5. Veškeré platby se provádí v hotovosti nebo platebním příkazem na číslo účtu pronajímatele vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slowakia, a.s., č.ú. 5968241001/2700 variabilní symbol je číslo nájemní smlouvy. Bezhotovostní platby dle nájemní smlouvy jsou uhrazeny připsáním na účet pronajímatele.

 6. Neuhradí-li nájemce sjednané zálohy na nájemné a sjednanou jistotu způsobem a ve lhůtách dohodnutých v platebních podmínkách těchto obchodních podmínek, je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit, a to bez nároku nájemce na jakékoliv plnění ze strany pronajímatele. Odstoupení od nájemní smlouvy se nedotýká práva pronajímatele na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od nájemní smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupení od nájemní smlouvy se nedotýká ani zajištění jistotou (kaucí) dle nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 7. Splatnost nájemného, jistoty a servisního poplatku, dohodnutých v nájemní smlouvě a těchto obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy, je při předání předmětu nájmu nájemci. Na nájemné budou započteny uhrazené zálohy na nájemném dle odst. 1. tohoto článku v okamžiku splatnosti nájemného.

 8. Splatnost smluvních pokut dohodnutých v nájemní smlouvě a těchto obchodních podmínkách nastává okamžikem vzniku práva na smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

 9. Splatnost ostatních poplatků dohodnutých v nájemní smlouvě a v těchto obchodních podmínkách je při odevzdání předmětu nájmu pronajímateli.

Předání a převzetí předmětu nájmu, převzetí zodpovědnosti

 1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je v dobrém stavu, funkční a způsobilý k provozu a splňuje podmínky a předpisy pro užívání předmětu nájmu na pozemních komunikacích.

 2. Nájemce podpisem nájemní smlouvy, předávacího protokolu a převzetím předmětu nájmu uznává, že předmět nájmu je v pořádku v provozuschopném, kompletním a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy či zjevné vady a že je ve stavu popsaném v těchto obchodních podmínkách a předávacím protokolu. Nájemce současně podpisem nájemní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami potvrzuje, že byl pronajímatelem seznámen s vybavením, obsluhou a užíváním předmětu nájmu a jeho příslušenství, že mu byl pronajímatelem předmět nájmu včetně příslušenství řádně předveden i v chodu, že byl pronajímatelem poučen o pravidlech se zacházením s předmětem nájmu a že předmět nájmu převzal. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

 3. Nájemce nese odpovědnost za kompletnost příslušenství předmětu nájmu. Osoba přebírající předmět nájmu je povinna seznámit posádku obytného vozu, pokud nebyla přítomna při převzetí, s obsluhou předmětu nájmu a dalšími podmínkami. Nájemce je zodpovědný za všechna porušení dopravních předpisů včetně parkovacích přestupků. Veškeré pokuty, sankce a správní poplatky za dopravní přestupky spáchané nájemcem v termínu zápůjčky jdou za ním a to i po skončení doby pronájmu.

 4. Nájemce podpisem předávacího protokolu a převzetím předmětu nájmu potvrzuje převzetí kompletních dokumentů a klíčů k předmětu nájmu zahrnující:
  - Potvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu)
  - osvědčení o registraci vozidla, Část I (malý technický průkaz)
  - asistenční karta
  - havarijní pojištění
  - 1 ks klíč startovací klíč od vozidla
  - 1 ks klíč pro obytnou část vozidla
  - CZ dálniční známka.

 5. Nájemce je obeznámen s celkovou výškou a délkou předmětu nájmu. Nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých průjezdů, mostů, tunelů, apod. V případě poškození vozu – karoserie hradí vzniklou škodu nájemce. Výška s délkou předmětu nájmu je uvedena v kabině vozu. Nájemce je obeznámen s pohotovostní hmotností a doložností. Nájemce je o těchto údajích seznámen pronajímatelem u předání předmětu nájmu.

 6. Nájemce přebírá předmět nájmu s plnou nádrží pohonných hmot a zavazuje se vrátit předmět nájmu s plnou nádrží pohonných hmot. Při navrácení vozidla pronajímateli musí být vyprázdněna nádrž na odpadní vodu, prázdná a vypláchnutá musí být i kazeta chemického WC. Vozidlo se vrací vyčištěné, v každém případě nesmí být hrubě znečištěno, zejména blátem, pískem, solí, asfaltem, olejem, lepidlem, barvou, krví, močí, výkaly, srstí zvířat apod. Pokud se tak stane je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s uvedením vozidla do původního stavu, jako například kompletní vyčištění či nahrazení trvale znečištěných dílů novými.

Podmínky nájmu

 1. Nájemce je povinen a zavazuje se zacházet s předmětem nájmu a jeho příslušenstvím s péčí řádného hospodáře tak, aby pronajímateli nevznikla škoda, aby nedošlo k poškození, ztrátě nebo zničení předmětu nájmu a příslušenství nebo újmě na cizím majetku, a zavazuje se předmět nájmu používat pouze pro účely, k nimž je určen. Nájemce je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a povolenou rychlost jízdy s předmětem nájmu. Nájemce je dále povinen provádět na své náklady běžnou údržbu předmětu nájmu. Při odstavení předmětu nájmu je nájemce povinen jej řádně zabezpečit proti ztrátě nebo odcizení a používat všechna zabezpečovací zařízení, která jsou součástí výbavy předmětu nájmu.

 2. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele v případě zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu a předmět nájmu okamžitě odstavit mimo provoz, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak. V případě nutnosti provedení opravy předmětu nájmu na cestě se nájemce zavazuje poskytnout pronajímateli ihned informace nezbytné k zajištění kvalifikované opravy, spolupracovat na rychlém vyřešení situace a poskytnout veškerou nutnou součinnost k převozu předmětu nájmu do autorizovaného servisu.

 3. Předmět nájmu je oprávněn řídit pouze nájemce nebo osoba, dosáhla věku minimálně 21 let a je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B po dobu minimálně 3 let a je uvedena jako další osoba oprávněná k řízení předmětu nájmu v předávacím protokolu, který tvoří součást nájemní smlouvy. Nájemce potvrzuje způsobilost osoby oprávněné k řízení předmětu nájmu a bere za ni dle nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek veškerou hmotnou odpovědnost. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám.

 4. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu či užívání třetí osobě.

 5. Nájemce není oprávněn s vozidlem vycestovat do jiné země/státu nebo do jiného regionu, než je v nájemní smlouvě a těchto obchodních podmínkách uvedeno.

 6. Předmět nájmu není nájemce oprávněn užívat ke sportovním, soutěžním, zkušebním (testovacím) účelům nebo za účelem podnikání.

 7. V předmětu nájmu platí přísný zákaz kouření, používání svíček, prskavek a jiných hořlavin, zákaz používat chemické WC bez chemie či s běžným toaletním papírem, zákaz přepravy či přechovávání zvířat, zákaz chůze za jízdy, spaní či ležení v postelích za jízdy, používání toalety za jízdy, vaření za jízdy, je přísně zakázáno používání plynových přístrojů a jakákoliv manipulace s nimi za jízdy, za jízdy nesmí být připojená plynová láhev k plynovému systému vozu, atd. V případě porušení těchto zákazů se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a pronajímatel má právo nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

 8. Nájemce se zavazuje dodržovat pokyny pronajímatele a výrobce o používání a provozu všech vestavěných spotřebičů a zařízení a návody k obsluze, mj. zapnout elektrický ohřívač vody až po naplnění systému vodou, jakož i o používání vybavení, mj. dodržet váhový limit lůžka 200 kg/(závěsné) lůžko.

 9. Dále se zavazuje, že:
  a) v předmětu nájmu bude dodržovat zásady provozní a osobní hygieny (mj. se zavazuje lůžka opatřit vlastním ložním prádlem),
  b) předmět nájmu nebude použit k odtahu vozidel,
  c) předmět nájmu vrátí v místě a čase dohodnutém nájemní smlouvou,
  d) předmět nájmu vrátí ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, mj. interiér předmětu nájmu bude prostý trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, apod., předmět nájmu bude čistý a vyklizený včetně všech odpadků, bude být vylita nádoba WC a vypláchnuta čistou vodou) apod.,
  e) zakoupí novou lékárničku či hasicí přístroj v případě, že v době trvání nájmu lékárničku či hasicí přístroj jakkoli použije,
  f) do předmětu nájmu nebudou vstupovat domácí mazlíčci (pes, kočka apod.) bez předchozího souhlasu pronajímatele,
  g) uhradí veškeré poplatky, virtuální dálniční známky, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce,
  h) nebude provádět jakékoliv změny či úpravy předmětu nájmu či příslušenství (mj. polepování, vrtání, šroubování, atd.), neporuší plombu u tachometru, nebude manipulovat s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. V případě porušení těchto zákazů je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a pronajímatel je oprávněn nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.
  i) Dále se nájemce zavazuje, že markýzu při větru, dešti, krupobití nebo při vzdálení se od předmětu nájmu stáhne, aby nedošlo k jejímu poškození a že v případě poškození markýzy nebo její nefunkčnosti z důvodů na straně nájemce uhradí pronajímateli náhradu škody v plné výši,
  j) při opuštění vozidla jej nikdy ponechá nastartované či neuzamčené, nikdy neponechá klíče v opuštěném vozidle,
  k) v případě ztráty OTP, SPZ, dokladu o zákonném pojištění, klíčů, uhradí pronajímateli náhradu škody ve výši 5.000,- Kč a v případě ztráty hlavního startovacího klíče uhradí pronajímateli náhradu škody ve výši 7.000,- Kč.

 10. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10%, minimálně 25.000,- Kč. V případě pojistné události bude částka odpovídající spoluúčasti započtena oproti kauci, viz. bod jistota, kauce. V případě, že spoluúčast přesáhne částku složené kauce, je nájemce povinen nedoplatek uhradit bez zbytečného odkladu. V případě, že vznikne pojistná událost, která nebude hrazena z pojistné smlouvy, např. v důsledku zaviněného jednání nájemce či osob, které s ním předmět nájmu a příslušenství užívají (mj. poškození či odcizení vozidla z důvodu porušení povinnosti nájemce v odst. 10. písm. j) tohoto článku), zavazuje se nájemce takto vzniklou škodu uhradit, a to bez zbytečného odkladu.

 11. V případě škody vzniklé po dobu užívání předmětu nájmu nájemcem se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast na škodní události na předmětu nájmu v plné výši. Vznikla-li škoda na předmětu nájmu nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají nájemci (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna vozidla, parkování vozidla na odlehlém místě apod..) se nájemce zavazuje uhradit celou vzniklou škodu sníženou o plnění pojišťovny.

 12. Pronajímatel nebude účtovat smluvní pokutu či poplatky v případě, že předmět nájmu měl technickou závadu nikoliv z důvodů na straně nájemce, či došlo k poškození předmětu nájmu bez zavinění nájemce či osob, které s ním předmět nájmu a příslušenství užívají.

 13. Nájemce se zavazuje, že veškeré opravy předmětu nájmu, jejichž potřeba vznikne během doby trvání nájmu, bude neprodleně a před zahájením jejich odstraňování konzultovat s pronajímatelem. Pokud bude nezbytná oprava předmětu nájmu, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je v záruce.

 14. V případě nehody či vzniku škody na předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele, domluvit s pronajímatelem postup řešení nehody a opravy vozu, včetně jeho odtažení, či jiného převozu do servisu a zajistit doložení příslušných dokladů (pro policii, pro pojišťovnu atd.). Na místě nehody či vzniklé škody je nájemce povinen zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a kontaktních údajů, tel. apod. Náhradu nutných vyprošťovacích nákladů nebo nákladů na opravu předmětu nájmu, poníženou o plnění od pojišťovny bude pronajímatel uplatňovat po nájemci. Nájemce je povinen pro pronajímatele vyhotovit ihned po pojistné události detailní zprávu o nehodě či škodě a nehodu vhodným způsobem zadokumentovat (např. pořízením fotodokumentace).

 15. V případě, že předmět nájmu bude nepojízdný, je nájemce povinen kontaktovat asistenční službu a nepojízdný předmět nájmu zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizích osob (zabezpečit proti krádeži).

 16. Při nehodě předmětu nájmu, nemá nájemce nárok na výměnu vozu, ani na jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.

 17. V případě menších poruch jako je např. porucha lednice, boileru, osvětlení, Tv-SAT, klima, náhradních dílů, apod., není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit. V případě těchto menších poruch je nájemce oprávněn si zajistit opravu či nákup dílů. Pronajímatel na základě vystaveného řádného účtu uhradí nájemci tyto náklady při vrácení předmětu nájmu.

 18. V případě nepojízdnosti, závažné poruchy či důvodů vyšší moci předmětu nájmu v trvání déle než 24 hodin, vzniklé bez zavinění nájemce, znemožňující užívat práva nájemce dle nájemní smlouvy, je sjednána sleva na nájemném za každých 24 hodin odpovídající násobku každého takového dne a ceny v alikvotní výši z celkového nájemného.

 19. Stane-li se předmět nájmu nepoužitelným k nájemní smlouvou ujednanému účelu, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, či v případě, že se objeví zákonná překážka u pronajímatele, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.

 20. Má-li předmět nájmu vadu, pro kterou jej nelze řádně užívat nebo pro kterou jej lze užívat jen se značnými obtížemi, není pronajímatel povinen poskytnout nájemci jinou věc sloužící témuž účelu.

Odstoupení od nájemní smlouvy (storno podmínky)

 1. Pronajímatel je oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit před předáním předmětu nájmu, jestliže na základě prokazatelných skutečností, zjištěných nebo vzniklých na straně nájemce po uzavření nájemní smlouvy, vzniknou oprávněné pochybnosti o tom, že nájemce bude řádně a včas plnit závazky z nájemní smlouvy, nebo bude zjištěno, že nájemce uvedl v podkladech pro uzavření nájemní smlouvy nepravdivé údaje.

 2. Pronajímatel je oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit před předáním předmětu nájmu nájemci, stane-li se předmět nájmu nepoužitelným k nájemní smlouvou ujednanému účelu, a to z důvodů, které nejsou na straně pronajímatele či v případě, že se objeví zákonná překážka u pronajímatele či z důvodů vyšší moci ve smyslu § 2913 odst. 2. OZ.

 3. Odstoupí-li nájemce od nájemní smlouvy, zavazuje se uhradit pronajímateli odstupné, a to následovně:
  a) odstoupení od nájemní smlouvy 60 dní a více před začátkem doby trvání nájmu činí odstupné 20% ceny nájemného,
  b) odstoupení od nájemní smlouvy 59 až 50 dní před začátkem doby trvání nájmu činí odstupné 30% ceny nájemného,
  c) odstoupení od nájemní smlouvy 49 až 30 dní před začátkem doby trvání nájmu činí odstupné 50% ceny nájemného,
  d) odstoupení od nájemní smlouvy 29 až 15 dní před začátkem doby trvání nájmu činí odstupné 80%ceny nájemného,
  e) odstoupení od nájemní smlouvy 14 dní před začátkem doby trvání nájmu a méně nebo v den začátku doby trvání nájmu, činí odstupné 100% ceny nájemného.

 4. Při předčasném ukončení nájmu nevzniká pronajímateli povinnost vracet nájemci nespotřebovanou část nájemného a nájemci nevzniká nárok vůči pronajímateli na vrácení nespotřebované části nájemného. Nájemce s tímto souhlasí, kdy tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem nájemní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 1. Nájemní smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (nájemce nebo pronajímatel) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (nájemce nebo pronajímatele) a adresát (nájemce nebo pronajímatel) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (nájemce nebo pronajímatel) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

 3. Nájemce současně prohlašuje, že je plně způsobilý ke všem právním jednáním, že je oprávněn nebo zmocněn uzavřít tuto nájemní smlouvu za nájemce, pokud jedná jménem třetí osoby. Dále prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a zmocňuje tímto pronajímatele, k ověření těchto údajů a provedení dalších zjištění, která bude pronajímatel považovat za nezbytné.

 4. Nájemní smlouva včetně všech dalších příloh se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží pronajímatel a jedno nájemce.

 5. Nájemce podpisem nájemní smlouvy bere na vědomí a je srozuměn s tím, že vůz je z bezpečnostních důvodů vybaven lokalizátorem pro sledování polohy a že pronajímatel je oprávněn kontrolovat polohu předmětu nájmu.

 6. Bude-li jakékoliv ustanovení nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení v nájemní smlouvě a těchto obchodních podmínkách považováno za vypuštěné a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu nájemní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k nájemní smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

 7. Smluvní strany prohlašují, že si nájemní smlouvu včetně všech jejich příloh před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji ztvrzují svými podpisy.
 8. Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024